voor Hypnopraktijk Remi

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hypnopraktijkremi.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hypnopraktijk Remi. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intentie verklaring. Ik, Remi Terhorst, heb de intentie om cliënt te helpen een transformatie te laten maken, waardoor hij/zij zijn/haar leven verbetert. Ik neem altijd de sessie op voor mijn geheugen. De opname wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Cliënt kan volkomen vrijuit praten.
Ik werk volgens de voorwaarden vermeld op mijn website www.hypnopraktijkremi.nl

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hypnopraktijk Remi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hypnopraktijk Remi.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hypnopraktijk Remi te mogen claimen of te veronderstellen.

Hypnopraktijk Remi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hypnopraktijk Remi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hypnopraktijkremi.nl op deze pagina.

Klachten- en geschillenregeling

Klachtenfunctionarissen

Met ingang van 1 januari 2017 is er een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht gegaan in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Als lid van de VACT ben ik automatisch aangesloten op de nieuwe klachten- en geschillenregeling.

Het contactadres van de klachtenfunctionarissen is: secretaris@vact.nu

Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer
KvK Nr.: 67312276